12. อาการปวดขัดข้อที่เป็นอยู่ ทำให้คุณใช้ข้อได้มากน้อยเพียงใด ให้ คะแนนตั้งแต่ 0-3 โดยที่ 0 = ใช้ได้ ไม่มีปัญหา 1 = รู้สึกขัดเล็กน้อยเวลาใช้งาน 2 – ปวดขัดมากเวลาใช้งาน 3 = ตอนนี้ใช้งานไม่ได้เลย

อีการประเมินผล
คำถามข้อ 1-5 ถ้าข้อใดข้อหนึ่งคุณตอบว่า “ใช่” ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็น

คำถามข้อ 6-11 ถ้าตอบว่า “ใช่” มากกว่า 2 ข้อ อาจเริ่มมีอาการของข้ออักเสบ

สำหรับข้อ12 ที่มีคำถามย่อยๆ 4 ข้อ ให้บวกตัวเลขในคำตอบเข้าด้วยกัน (ก + ข + ค + ง) ถ้ามีค่ามากกว่า 6 แต้ม น่าจะปรึกษากับแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านได้แล้ว

ถ้าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้ออักเสบจริงต้องถือว่าเป็นข่าวดีเพราะเท่ากับว่าเรามี โอกาสได้ให้การดูแลรักษาข้อต่อของเราตั้งแต่เนิ่นๆโดยอาจไม่ต้องพึ่งพาการกินยา เช่น แพทย์อาจแนะนำให้ลดน้ำหนัก ออกกำลังกายที่ถูกวิธี บริหารกล้ามเนื้อ ลดหรือปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมบางเพื่อลดการทำงานของข้อลง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องข้อเสื่อมเท่านั้น และเชื่อว่าเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ณ เวลาที่โพสต์ และไม่ได้มีเจตนาเป็น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือการให้คำปรึกษา ผู้ชมยอมรับ

ความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้ข้อมูลและเนื้อหาที่ให้ไว้นี้ ไม่ว่าในกรณีใด มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์ กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยอ้อม การเรียกร้องหรือการสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่ หรือว่าผู้ใช้ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ล่วงหน้า อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการใช้หรือความเชื่อถือในเนื้อหานี้